Európsky týždeň mobility 2022

Ikona

Téma 2022

je „Lepšia dostupnosť“, motiváciou slogan "Cestujme zodpovedne". Téma bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi služieb, urbanistami a občanmi.

Cieľom témy je zdôrazniť a podporiť synergie medzi ľuďmi a miestami, ktoré ponúkajú svoju odbornosť, kreativitu a odhodlanie zvyšovať povedomie o udržateľnej mobilite a podporovať zmenu správania v prospech aktívnej mobility, okrem oslovovania a vytvárania spojení medzi existujúcimi či novými skupinami/partnermi.

Štyri piliere podporujúce lepšiu dostupnosť v kontexte témy aktuálneho ročníka sú 4 P:

  • People - ľudia, tzn. lepšie spojenie ľudí
  • Places - miesta, tzn. lepšia dostupnosť ľudí do okolia
  • Packages - balíčky, tzn. lepšie prepojenie používateľov a poskytovateľov verejnej dopravy
  • Planning § policy - plánovanie a politika, tzn. lepšie prepojenie tvorcov politík.

Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim sektorom v Európe a emisie z domácej dopravy v EÚ sa neustále zvyšujú, je potrebné, aj podľa Európskej zelenej dohody, vynaložiť značné úsilie na splnenie európskeho cieľa - dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa je dôležité výrazne znížiť emisie mestskej mobility, pričom je nevyhnutné, aby pri jeho plnení vzájomne spolupracovali všetky zainteresované subjekty.

MEDIÁLNI PARTNERI

EnviroportálRTVSRádio Regina

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri